•  
  •  
 

Volume 31, Issue 1 (2023)

Review Articles

PDF

Recent developments in detection and therapeutic approaches for antibiotic-resistant bacterial infections
Kavya Moorthy, Kai-Chih Chang, Hsueh-Hui Yang, Wen-Min Su, Cheng-Kang Chiang, and Zhiqin Yuan

PDF

Regulatory considerations for generic products of non-biological complex drugs
Yu-Hsuan Liu, Yi-Shuo Chen, Ting Tseng, Min-Lin Jiang, Churn-Shiouh Gau, and Lin-Chau Chang

Original Articles

PDF

Erinacine S from Hericium erinaceus mycelium promotes neuronal regeneration by inducing neurosteroids accumulation
Chun-Yu Lin, Yi-Ju Chen, Chih-Hsuan Hsu, Yu-Hsuan Lin, Peng-Tzu Chen, Ting-Han Kuo, Chris T. Ho, Hsin-Hua Chen, Sih-Jia Huang, Ho-Chieh Chiu, Chin-Chu Chen, and Eric Hwang

PDF

Guilu Erxian Jiao enhances protein synthesis, glucose homeostasis, mitochondrial biogenesis and slow-twitch fibers in the skeletal muscle
Wei-Yu Fang, Wan-Hsuan Chang, Yi-Hong Tsai, Hung-Te Hsu, Fang-Rong Chang, Chih-Lung Lin, and Yi-Ching Lo

PDF

Development of a metabolomics-based data analysis approach for identifying drug metabolites based on high-resolution mass spectrometry
Hsiao-Hsien Ting, Yi-Shiou Chiou, Tien-Yi Chang, Guan-Yu Lin, Pei-Jhen Li, and Chia-Lung Shih

PDF

Chemical transformation of cannabidiol into psychotropic cannabinoids under acidic reaction conditions: Identification of transformed products by GC-MS
Minsun Jeong, Sangin Lee, Chaeyoung Seo, Eunjeong Kwon, Soohyang Rho, Mansoo Cho, Moon Yeon Kim, Wonwoong Lee, Yong Sup Lee, and Jongki Hong