•  
  •  
 

Volume 32, Issue 1 (2024)

Original Articles

PDF

Application and effectiveness of artificial intelligence for the border management of imported frozen fish in Taiwan
Wen-Chin Tu, Wan-Ling Tsai, Chi-Hao Lee, Chia-Fen Tsai, Jen-Ting Wei, King-Fu Lin, Shou-Mei Wu, and Yih-Ming Weng

PDF

Pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) sponge layers as a potential source of soluble dietary fiber: Evaluation of its physicochemical, structural and functional properties
Xiaowei Chen, Jiajia Chen, Jian Peng, Yuanshan Yu, Jijun Wu, Jing Wen, Zhiying Kang, Yanhui Wang, Yujuan Xu, and Lu Li

PDF

An acute herb-drug interaction of Magnoliae Officinalis Cortex with methotrexate via inhibiting multidrug resistance-associated protein 2
Chung-Ping Yu, Pei-Ying Li, Szu-Yu Chen, Shiuan-Pey Lin, Ying-Chen Chen, Lu-Ching Ho, Yow-Wen Hsieh, and Yu-Chi Hou