•  
  •  
 

Volume 30, Issue 3 (2022)

Review Articles

PDF

Real-world evidence of the herb-drug interactions
Hsueh-Yi Pan, Li-Wei Wu, Pin-Chun Wang, Ping-Hung Chiu, and Meng-Ting Wang

PDF

Metabolism-involved drug interactions with traditional Chinese medicines in cardiovascular diseases
Ren-Jong Liang, Shu-Hao Hsu, Tien-Yu Chang, Tzu-Yi Chiang, Hong-Jaan Wang, and Yune-Fang Ueng

Original Articles

PDF

Bromelain activates the AMP-activated protein kinase-autophagy pathway to alleviate hepatic lipid accumulation
Po-An Hu, Man-Chen Hsu, Szu-Han Chen, Chia-Hui Chen, Yu Ru Kou, Jenq-Wen Huang, and Tzong-Shyuan Lee

PDF

Fluorescence detection of malachite green in fish based on aptamer and SYBR Green I
Jia Wang, Chengyi Hong, Zhengzhong Lin, and Zhi-Yong Huang

PDF

Exploring the relationship between metabolite composition and the cold/hot properties ascribed in traditional Chinese medicine by mass spectral molecular networking–a pilot study
Chun-Han Su, Yu-Chieh Cheng, Kuei-Hung Lai, Yu-Chia Chang, Chi-Hui Sun, Po-Wen Tu, Ching-Chih Lin, Tsong-Long Hwang, and Yu-Liang Yang

PDF

Phytochemical characterization, antioxidant potential, and health risk assessment of Radix Oryzae Glutinosae
Hai-Ping Liu, Jian-Feng Tang, Kai Ren, Tong-Jun Chen, Ping-Ping Zhu, Dong-Dong Sun, and Wei-Yun Wang

PDF

Composition decipherment of Ficus pumila var. awkeotsang and its potential on COVID-19 symptom amelioration and in silico prediction of SARS-CoV-2 interference.
Hao-Chun Hu, Szu-Yin Yu, Xiao-Shan Hung, Chun-Han Su, Yu-Liang Yang, Chien-Kei Wei, Yuan-Bin Cheng, Yang-Chang Wu, Chia-Hung Yen, Tsong-Long Hwang, Shu-Li Chen, István Szatmári, Attila Hunyadi, Yi-Hong Tsai, and Fang-Rong Chang

PDF

Melatonin exerts anti-fibrinolytic effects by regulating IL-1β-induced changes in uPA, uPAR, and PAI-1 expression/production in human dental pulp cells
Mei-Chi Chang, Bor-Hao Zhong, Hui-Na Lee, Fu-Hsiung Chuang, Ming-Shu Lee, Hsiao-Hua Chang, Yu-Hwa Pan, and Jiiang-Huei Jeng